Výzva č.02_16_041 pro vyšší odborné školy ze dne 11.4.2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 11. dubna 2017 výzvu č. 02_16_041 Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 11. dubna 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 31. srpna 2017 do 14:00.

Metodický dopis č 1 _VOŠ najdete ZDE

Výzvu najdete ZDE

Indikátory výzvy najdete ZDE

Hodnotící kritéria najdete ZDE

Avízo výzvy č.02_16_041 pro vyšší odborné školy

 Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 24. března 2017 avízo výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 4. dubna 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 8. 2017, 14:00.

 

AVIZO najdete ZDE

Výzva – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 20. prosince 2016 očekávanou výzvu č. 02_16_042 (určenou pro území hl. m. Praha) Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.

 

Veškeré podklady k výzvě naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu.

Stručný popis výzvy najdete v letáku ZDE.

 

 

Avízo výzev – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

  • č. 02_16_035  pro školy na celém území ČR mimo Prahu a

  • č. 02_16_042  pro školy na území Hl. města Prahy.

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 30. listopadu 2016 avíza výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzev, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. prosince 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. září 2017, 14:00.

Aktuální výzvy MŠMT

 

 

Projekty EU

Evropská unie podporuje systémy počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, které povedou ke zkvalitnění a modernizaci vzdělávání a celkově k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Mateřské a základní školy mají stejně jako střední, vysoké a další školy příležitost zažádat o finanční podporu na širokou škálu svých činností. Může jít o neinvestiční aktivity, podporující zvyšování kvality ve vzdělávání a rovných příležitostí žáků, přes vzdělávání pracovníků škol, až k dalšímu individuálnímu vzdělávání či mobilitě výzkumných pracovníků.Dále lze podpořit investiční projekty, týkající se oblasti materiálně-technického vybavení, budování školských objektů, či snížení energetické náročnosti zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Níže uvádíme přehled základních programů umožňujících získání dotace pro školy. Dále existuje množství přeshraničních a státních dotačních podpor.

  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podporuje investice do rozvoje lidského potenciálu a zlepšení kompetencí pro trh práce. Zaměřuje se na rozvoj vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů a na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů. Tento operační program se snaží transformovat systém českého vzdělávání a zajistit rovné příležitosti ve vzdělávání a podpoře vzdělávání dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy mohou využít také finanční podporu na vybavení výzkumných pracovišť, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.
  • Operační program Zaměstnanost si klade za cíl zlepšit lidský kapitál obyvatel České republiky a zkvalitnit oblast veřejné správy. Obsahuje pět prioritních os, které jednotlivě vymezují typy podporovaných projektů. Operační program Zaměstnanost se zabývá mimo jiné i problémem nedostatků mateřských škol, nízké zaměstnanosti absolventů vysokých škol nebo prohlubující segregací v regionálním školství. Je proto v těsné vazbě na vzdělávací instituce České republiky.
  • Integrovaný regionální operační program se snaží vyvážit rozvoj celého území České republiky a zajistit udržitelný rozvoj obcí a regionů. Řeší problémy v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejných služeb, podpoře cestovního ruchu, kulturního dědictví a další. Aby bylo dosaženo růstu konkurenceschopnosti a udržitelnosti obcí a regionů, je potřeba kvalifikovanou pracovní sílu a vzdělané obyvatelstvo. Školy mohou získat dotaci jak v oblasti materiálně-technického vybavení, tak na zkvalitnění oborů nebo vzdělávání pedagogů.
  • Operační program Životní prostředí podporuje mnoho oblastí, které se zaměřují především na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí. Školy v tomto programu mohou využít možnosti snížit energetickou náročnost zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.
  • Přeshraniční spolupráce prostřednictvím euroregionů podporuje především projekty prohlubující přímou komunikaci a kooperaci mezi obyvateli příhraničních regionů. Školy mohou využít dotaci na příhraniční spolupráci v projektech, které jsou zaměřeny na aktivní spolupráci mezi zúčastněnými subjekty. Mezi podporované aktivity patří například: projekty zaměřené na environmentální vzdělávání, semináře, sportovní soutěže, společné pobyty, výlety a jednodenní akce a mnoho dalších.
  • Horizont 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU, podporuje široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků. Školy mohou využít podpory pro projekty hraničního výzkumu, vývoje nových ambiciózních technologií a mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury.

 

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']