Stanovy AVOŠ

Stanovy spolku
ASOCIACE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL, z. s.


1.
NÁZEV A SÍDLO

1.1. Název spolku je: ASOCIACE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL, z. s. (dále jen „spolek“).

1.2. Sídlem spolku je Praha.

2.
CHARAKTER SPOLKU

2.1 Spolek je nezávislým, dobrovolným a nepolitickým sdružením vyšších odborných škol na území České republiky.

3.
ZÁKLADNÍ ÚČEL SPOLKU

3.1 Základním účelem spolku je naplňování společných zájmů vyšších odborných škol na území ČR v souladu s právními předpisy České republiky.

4.
CÍL SPOLKU

4.1 Základním cílem spolku je:

 • sdružování členů na základě shodného projevu vůle s cílem zkvalitňovat úroveň vyššího odborného vzdělávání, které je součástí terciárního vzdělávání, koordinace činnosti členů a přispívání k upevňování spolupráce mezi nimi,
 • formulace společných zájmů členů a jejich prosazování v součinnosti s orgány státní správy i samosprávy,
 • ochrana zájmů a prosazování práv a oprávněných požadavků členů.

5.
FORMY ČINNOSTI SPOLKU

5.1 Formami činnosti spolku jsou zejména následující činnosti:

 • zprostředkování výměny zkušeností mezi jednotlivými členy, poskytování metodické pomoci a organizace odborných seminářů,
 • navazování partnerských vztahů a spolupráce s veřejným a podnikatelským sektorem a školami v ČR i v zahraničí,
 • aktivní účast na legislativním procesu a na tvorbě rozvojových koncepcí,
 • vypracovávání stanovisek a doporučení pro orgány státní správy a samosprávy, předkládání návrhů a námětů MŠMT ČR ke zkvalitnění úrovně VOV,
 • vytváření informačních sítí mezi svými členy, zabezpečování publicity a informovanosti veřejnosti.

6.
ČLENSTVÍ

6.1 Členem spolku může být jen vyšší odborná škola registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeným MŠMT, která souhlasí se stanovami spolku, a dodržuje stanovy a usnesení orgánů spolku. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy koordinační výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

6.2 Za člena spolku jedná jeho statutární zástupce nebo jím pověřená osoba.

6.3 Člen spolku má právo zejména:

 • zúčastnit se valné hromady,
 • být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
 • nominovat a volit kandidáty do volených orgánů spolku,
 • být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku.

6.4 Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady,
 • platit členské příspěvky ve stanovené výši a tím se podílet na nákladech spolku spojených s jeho činností a vzniklých v běžném roce,
 • neprodleně sdělit předsedovi změny v evidenčních údajích obsažených ve členské přihlášce,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • účastnit se jednání oborových sekcí spolku, a přispívat ke zlepšení jejich práce.

6.5 Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:

 • napomenout člena, napomenutí provede písemně předseda,
 • vyloučení ze spolku.

6.6 Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením člena spolku, přičemž vystoupení nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o vystoupení předsedovi,
 • vyloučením,
 • zánikem člena,
 • výmazem člena z rejstříku škol a školských zařízení,
 • zánikem spolku.

6.7 Dnem zániku členství ve spolku zaniká rovněž členství v orgánech spolku.

6.8 Předsednictvo vede seznam členů, do kterého zapisuje:

 • jméno člena,
 • kontaktní údaje člena,
 • osobu, která člena zastupuje,
 • datum vzniku a zániku členství,
 • datum vzniku a zániku funkce člena v orgánem spolku.

6.9 Seznam členů nebude zpřístupněn.

7.
ČESTNÉ ČLENSTVÍ

7.1 Za mimořádný a dlouhodobý přínos ve prospěch vyšších odborných škol a Asociace vyšších odborných škol může být právnická nebo fyzická osoba, která nereprezentuje VOŠ, jmenována čestným členem spolku.

7.2 Čestný člen se jako host může účastnit jednání všech orgánů spolku, má právo se vyjadřovat k projednávaným skutečnostem, nemá však hlasovací právo.

7.3 Požádá-li na jednání orgánu spolku o slovo čestný člen, musí mu být uděleno.

8.
ORGÁNY SPOLKU

8.1 Orgány spolku tvoří:

 • valná hromada,
 • předsednictvo,
 • koordinační výbor,
 • dozorčí rada,
 • oborové sekce,
 • oddělení projektů a vysokých škol.

8.2 Funkční období všech volených orgánů spolku je pět let.

9.
VALNÁ HROMADA

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni řádní členové spolku. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda písemnou pozvánkou zaslanou nejméně tři týdny před jejím konáním. Valná hromada se sejde také tehdy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku nebo předseda dozorčí rady, a to nejpozději do tří týdnů od doručení takové žádosti předsedovi spolku. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady. Jednání řídí obvykle předseda. Zápis z jednání ověřuje a podepisuje předseda a ověřovatel a zasílá se všem členům spolku.

9.2 Rozhodnutí valné hromady se přijímá hlasováním.

9.3 Každý člen spolku má jeden hlas.

9.4 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů spolku. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předsednictvo spolku náhradní valnou hromadu se stejným programem do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

9.5 Valná hromada má následující pravomoci:

 • volí koordinační výbor spolku,
 • volí dozorčí radu spolku,
 • schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření,
 • schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření spolku,
 • schvaluje rozpočet,
 • schvaluje plán činnosti,
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
 • schvaluje výši a splatnost členského příspěvku.
 • schvaluje vznik nové oborové sekce nebo návrhy změn v rámci zařazení škol do sekcí

9.6 Způsob svého jednání valná hromada upravuje jednacím a volebním řádem spolku.

10.
PŘEDSEDNICTVO SPOLKU

10.1 Předsednictvo je statutárním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán, který je tvořen předsedou spolku a dvěma místopředsedy.

10.2 Předsednictvo je voleno koordinačním výborem z členů koordinačního výboru.

10.3 Předsednictvo řídí činnost spolku a je odpovědné valné hromadě.

10.4 Předsednictvo odpovídá za hospodaření spolku podle schváleného rozpočtu.

10.5 Navenek zastupuje spolek předseda, nebo společně oba místopředsedové.

11.
KOORDINAČNÍ VÝBOR

11.1 Koordinační výbor je řídící, výkonný a konzultativní odborný orgán zastupující jednotlivé oborové sekce, svolává ho nejméně 3 x ročně předseda.

11.2 Koordinační výbor tvoří dva zástupci každé oborové sekce vedoucí a 2 zástupci oddělení projektů a vysokých škol.

11.3 Koordinační výbor řídí předseda spolku. Koordinační výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů.

11.4 Koordinační výbor

 • projednává způsob realizace programu činnosti,
 • navrhuje valné hromadě výši členského příspěvku,
 • navrhuje a odvolává vedoucí jednotlivých sekcí ze zvolených zástupců za oborovou sekci v KV,
 • přijímá nové členy a ukončuje členství,
 • rozhoduje o přijetí za čestného člena,
 • rozhoduje o odměně předsedy, místopředsedů, koordinačního výboru a členů dozorčí rady a také stanovuje odměnu administrativních pracovníků, případně jiných členů spolku,
 • rozhoduje o založení nové oborové sekce; její založení musí potvrdit na svém nejbližším jednání valná hromada,
 • navrhuje změny ve složení dosavadních oborových sekcí včetně jejich názvu.

11.5 Předseda je povinen svolat do tří týdnů koordinační výbor, požádá-li o to nejméně 1/3 jeho členů.

11.6 Nesvolá-li předseda koordinační výbor ve stanovené lhůtě, svolá jej neprodleně jeden z místopředsedů.

11.7 Hlasování per rollam

11.7.1 O záležitostech spadajících do působnosti koordinačního výboru může být rozhodováno mimo zasedání. Předseda zašle návrh rozhodnutí na adresu nebo e-mailovou adresu členů koordinačního výboru. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaje o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí 7 dní od doručení návrhu členovi výboru.

11.7.2 K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím / nesouhlasím“ člena výboru s uvedením dne, měsíce a roku, kde bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena výboru na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

11.7.3 Nedoručí-li člen výboru ve lhůtě sedmi dnů od doručení návrhu své vyjádření k návrhu usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

11.7.4 Předseda oznámí členům koordinačního výboru v písemné formě výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení.

11.7.5 Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů koordinačního výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

12.
DOZORČÍ RADA

12.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, jehož činnost spočívá v revizi veškeré činnosti spolku, zejména se zvláštním zřetelem ke kontrole finančních toků. Jedná se o kolektivní orgán, který je tvořen předsedou, místopředsedou a členem.

12.2 Dozorčí rada má vůči koordinačnímu výboru právo na předložení veškeré dokumentace o činnosti spolku.

12.3 Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dozorčí radu svolává a řídí její předseda, a to nejméně dvakrát ročně.

12.4 Předseda dozorčí rady svolává a řídí jednání dozorčí rady. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat dozorčí radu do tří týdnů, požádá-li o to písemně kterýkoliv člen dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí radu ve stanovené lhůtě, svolá ji neprodleně místopředseda.

12.5 Členové dozorčí rady se mohou účastnit jednání koordinačního výboru. Na tomto jednání nemají hlasovací právo, mají však právo vyjádřit se ke všem projednávaným záležitostem.

12.6 Za svou činnost je dozorčí rada odpovědná valné hromadě. Zprávu o své činnosti jí podává jedenkrát ročně.

13.
OBOROVÉ SEKCE

13.1 Každý člen spolku je členem jedné z níže uvedených sekcí.

13.2 Spolek vytváří oborové sekce:

 • ekonomickou,
 • humanitní,
 • pedagogicko-sociální,
 • technicko-zemědělskou,
 • zdravotnickou.

13.3 V období mezi valnými hromadami je koordinační výbor oprávněn vytvořit další oborovou sekci. Valná hromada ji může potvrdit, nebo zrušit.

13.4 Oborovou sekci řídí její vedoucí. V případě uvolnění pozice vedoucího sekce ji zastupuje předseda spolku a řídí její jednání.

13.5 Vedoucí sekce svolává oborové sekce nejméně jednou ročně písemnou pozvánkou zaslanou nejméně tři týdny před jejím konáním. Oborová sekce se sejde také tehdy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů sekce nebo předseda spolku, a to nejpozději do tří týdnů od doručení takové žádosti vedoucímu sekce. Pozvánka obsahuje datum, čas, místo a program jednání.

14.
ODDĚLENÍ PROJEKTŮ A VYSOKÝCH ŠKOL

14.1 Oddělení projektů a vysokých škol se zabývá monitorováním možností získání projektových dotací pro členy AVOŠ, spolupracuje s příslušnými odbory magistrátů měst a městských úřadů, dbá na dodržování podmínek dotačních programů a provádí monitorování průběhu realizace projektů.

14.2 Oddělení projektů a vysokých škol řídí vedoucí, který je volen valnou hromadou.

14.3 Vedoucí oddělení úzce spolupracuje s koordinačním výborem, předsednictvem a ze své činnosti je zodpovědný předsedovi spolku. Účastní se jednání koordinačního výboru.

14.4 Vedoucí oddělení může navrhnout své spolupracovníky koordinačnímu výboru ke schválení.

15.
HOSPODAŘENÍ SPOLKU

15.1 Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek.

15.2 Zdrojem majetku jsou:

15.2.1 členské příspěvky,

15.2.2 dotace,

15.2.3 dary,

15.2.4 výnosy z projektů z veřejných a soukromých zdrojů včetně operačních programů a ostatních programů,

15.2.5 ostatní zákonné příjmy a výnosy.

15.3 Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, usneseními valné hromady a koordinačního výboru.

15.4 Za hospodaření podle schváleného rozpočtu odpovídá předsednictvo.

16.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Spolek zanikne rozhodnutím valné hromady dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů spolku. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.

Tyto stanovy byly schváleny nejvyšším orgánem spolku (valnou hromadou) dne 24. dubna 2019 a nabývají platnosti dnem schválení.