Historie vyšších odborných škol

Počátek vyšších odborných škol (VOŠ) se datuje do roku 1992, kdy tehdejší ministerstvo školství (MŠMT) spustilo projekt pokusného ověřování VOŠ, do kterého se zapojilo několik středních odborných škol různého zaměření. O tři roky později pak byla přijata novela školského zákona, jež umožnila zřizovat VOŠ a zrušila dosavadní pomaturitní studium. Tím se vytvořil prostor pro vznik segmentu VOŠ, prakticky zaměřených škol různé odborné specializace terciárního vzdělávání. Tyto školy tak v podstatě nahrazovaly tehdy ještě neexistující typ nižšího stupně vysokoškolského studia, který se začal postupně profilovat do bakalářského studia až po přistoupení ČR k Boloňskému procesu v roce 1999. Na začátku školního roku 1996/1997 došlo ke vzniku a začátku fungování řady nových VOŠ.

Tyto školy byly zřizovány převážně vedle stávajících středních odborných škol, anebo vznikaly jako nové a samostatné vzdělávací instituce (veřejné, soukromé či církevní). Jejich úlohou se stalo především rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytnout mu teoretické a současně praktické vzdělání určené pro výkon náročných a mnohdy specifických odborných profesí. Počet VOŠ následně rychle rostl, zřizovaly se VOŠ zdravotnické, pedagogicko-sociální, ale i umělecké, ekonomické, technické, zemědělské či humanitní s celou řadou častokrát ojedinělých vzdělávacích programů, jež však mají těsnou vazbu na trh práce a potřeby zaměstnavatelů. Již v únoru 1997 bylo také rozhodnuto o ustanovení Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) České republiky, která od té doby reprezentuje zájmy velké části VOŠ a jejíž vedení tvoří zástupci členských škol. Dlouholetou předsedkyní AVOŠ se stala Ing. Markéta Pražmová. Legislativně byl segment VOŠ ukotven ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., v mezinárodní klasifikaci ISCED byly VOŠ zařazeny do stupně 5B. Když v červnu 2005 zřídilo MŠMT Akreditační komisi vyššího odborného vzdělávání, posuzující jednotlivé žádosti o akreditaci vzdělávacích programů, šlo o další krok k zabezpečování kvality VOŠ.

Vyšší odborné vzdělání bylo pro řadu profesí žádané a zaměstnavateli oceňované. Také proto se počet VOŠ zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení ČR postupně navýšil až k 180 školám a programům. V následujících letech se tématem rozvoje stalo ukotvení sektoru vyššího odborného vzdělávání v českém školském systému, zejména ve vztahu k paralelně existujícímu stupni bakalářského vysokoškolského studia. Diskuse možností byla intenzivní: několik konferencí a kulatých stolů přineslo řadu zajímavých návrhů, často inspirovaných dobou zahraniční praxí. Došlo i k četným jednáním se zástupci zřizovatelů, zaměstnavatelů a MŠMT, byly připraveny koncepční a strategické dokumenty o další perspektivě rozvoje VOŠ. Žádný z těchto kroků však zatím nepřinesl jednoznačný rámec pro rozvoj VOŠ. Dvacet let od vzniku prvních VOŠ se v roce 2016 vzdělávalo na 174 VOŠ celkem 25 000 studentů. Ve stejné době se AVOŠ stala příjemcem koncepčního projektu vyššího odborného vzdělávání, do nějž se následně zapojila více než polovina všech VOŠ a jehož náročná realizace přinesla mj. vytvoření několika set studijních materiálů (zejména otevřených digitálních zdrojů) všech odborných specializací VOŠ. Výstupem projektu se stal i návrh koncepce dalšího směřování VOŠ, o níž reprezentace AVOŠ dále jedná s představiteli MŠMT, s významnými zaměstnavateli i profesními svazy.