Zdravotnická sekce

V oblasti terciárního vzdělávání doplňují zdravotnické obory VOV nabídku bakalářských studijních oborů vysokých škol. VOŠ zdravotnické jsou profesně orientované, kladou důraz na kvalitní praktickou přípravu pro výkon zdravotnického povolání. V praxi mají absolventi obou úrovní vzdělávání shodné kompetence.

Nabídka oborů vzdělání ve VOŠ zdravotnických:

 1. Obory skupiny 53 – zdravotnictví
  • Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.)
  • Diplomovaná dentální hygienistka (53-41-N/3.)
  • Diplomovaný nutriční terapeut (53-41-N/4.)
  • Diplomovaná dětská sestra (53-41-N/5.)
  • Diplomovaný farmaceutický asistent (53-43-N/1.)
  • Diplomovaný zdravotní laborant (53-43-N/2.)
  • Diplomovaný zubní technik (53-44-N/1.)

  Většina existuje v prezenční i kombinované formě vzdělávání.

 2. Obory skupiny 39 – Speciální a interdisciplinární obory
  • Diplomovaný oční optik (39-43-N/02)

Potenciál vyšších odborných škol zdravotnických

Silná provázanost VOŠ s praxí:

 • zapojení odborníků z praxe do výuky,
 • zapojení zaměstnavatelů do života školy,
 • kvalita a organizace odborné praxe na pracovištích zaměstnavatelů,
 • vedení odborné praxe na odborných pracovištích pedagogickými pracovníky školy.

Uplatnění absolventů v praxi:

 • velmi nízká nezaměstnanost absolventů,
 • rychlá adaptace absolventů v pracovním prostředí,
 • výborná připravenost absolventů na výkon dané profese.

Přidaná hodnota:

 • vazba VOŠ na region a poměrně hustá síť VOŠ,
 • sdílení personálního i materiálního vybavení školy (SŠ a VOŠ),
 • dobrá jazyková vybavenost absolventů VOŠ.

Příležitosti:

 • dlouhotrvající snaha o pevné legislativní ukotvení segmentu VOŠ zdravotnických ve vzdělávacím systému ČR (zákon o VOŠ, možnost udělovat titul Profesní bakalář),
 • zdokonalení modulárního systému výuky s uplatněním kreditního systému,
 • vertikální prostupnost do vzdělávacích programů VŠ,
 • krátké, jedno/dvouleté programy (kurzy) s prostupností do tříletého studia VOŠ,
 • posílení kombinovaných forem vzdělávání,
 • užší spolupráce VOŠ a VŠ (projekty, CŽV, specializace…) a se zaměstnavateli (v soukromém sektoru i v zahraničí).