Asociace vyšších odborných škol je rozdělena na 5 sekcí a oddělení projektů a VŠ. Jednotlivé sekce jsou odborně zaměřené, řeší stejné problémy a problematiku a vzájemně spolupracují. Některé vyšší odborné školy mají různorodé složení vzdělávacích programů, ale je možné hledat je pouze v jedné sekci.

Ekonomická sekce

Je spolu se zdravotnickou nejpočetnější sekcí v Asociaci, sdružuje 27 členských škol. Zahrnuje širokou škálu programů, nabídka začíná podnikáním, účetnictvím, daňovou problematikou, obchodem, marketingem, pokračuje logistikou včetně bankovních a finančních služeb, personalistikou, zahrnuje ale také programy manažerské.

Humanitní sekce

Sdružuje 12 členských škol širokého studijního spektra. Studijní obory zahrnují publicistiku a umělecké obory – grafiku, oděvní a designové obory, restaurování, herectví atd.

Technicko-zemědělská sekce

Sdružuje 23 členských škol. Významně reaguje zaměřením svých vzdělávacích programů na potřeby trhu práce. Příprava vzdělávacích programů je organizována  a realizována povětšinou ve spolupráci s oborově spřízněnými firmami. Díky tomu drtivá většina absolventů nastupuje do těch firem, kde odbornou praxi absolvovali v průběhu studia. Dále tuto sekci tvoří 6 zemědělských škol které jsou zaměřeny na ekologii, rybářství, potravinářství, zahradnictví, venkovský rozvoj, zemědělské podnikání atd. Do sekce patří školy s výraznou vazbou na regionální specifika v široce diverzifikované oblasti zemědělství a životního prostředí.

Zdravotnická sekce

Sdružuje 30 členských škol a tvoří jednu ze dvou největších částí členské základny škol, které AVOŠ sdružuje. Většina škol koexistuje spolu se střední školou, a nabízí tak vítanou možnost navazujícího studia zakončeného absolutoriem. VOŠ zdravotnické jsou specifickým segmentem vyššího odborného vzdělávání.

Pedagogicko-sociální sekce

Sdružuje celkem 15 škol. Profil těchto škol je zaměřen na sociální problematiku (sociální práce, sociální pedagogika atd.).

Oddělení projektů a VŠ 

Nesdružuje  školy, má ale za úkol nastavovat možnosti spolupráce mezi vyššími odbornými školami a vysokými školami. Do náplně tohoto oddělení patří také mapování možností čerpání mimorozpočtových (grantových) finančních prostředků ať už z rozpočtu krajů, obcí či z evropských grantových opatření. Zvolení členové mají za cíl koordinovat projekt VOŠ v rámci OP VVV.

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']