Asociace vyšších odborných škol

I.
Úvodní ustanovení
 1. Asociace vyšších odborných škol (dále jen AVOŠ) je nezávislým, dobrovolným a nepolitickým sdružením škol a fyzických osob na území České republiky.
 2. AVOŠ je právnickou osobou ve smyslu zákona 83/1990 Sb.
 3. Sídlem AVOŠ je Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
II.
Předmět činnosti

AVOŠ chrání zájmy a prosazuje práva a oprávněné požadavky členů zejména tím, že:

 1. sdružuje členy na základě shodného projevu vůle s cílem zkvalitňovat úroveň vyššího odborného vzdělávání, které je součástí terciárního vzdělávání, koordinuje činnost členů a přispívá k upevňování spolupráce mezi nimi,
 2. formuluje společné zájmy členů a prosazuje je v součinnosti s orgány státní správy i samosprávy,
 3. zprostředkovává výměnu zkušeností mezi jednotlivými členy, poskytuje metodickou pomoc a organizuje semináře,
 4. navazuje partnerské vztahy a spolupracuje s veřejným a podnikatelským sektorem a školami v ČR i v zahraničí,
 5. aktivně se podílí na tvorbě legislativních norem a rozvojových koncepcí,
 6. vypracovává stanoviska a doporučení pro orgány státní správy a samosprávy, předkládá MŠMT ČR návrhy a náměty ke zkvalitnění úrovně VOŠ,
 7. vytváří informační síť mezi členy, zabezpečuje publicitu a informovanost veřejnosti.
III.
Členství
 1. Členem AVOŠ mohou být fyzické osoby i právnické osoby (kolektivní členové) s trvalým sídlem na celém území ČR, mající právní subjektivitu.
 2. Členství vzniká přijetím koordinačním výborem na základě členské přihlášky.
 3. Členství zaniká vystoupením nebo nezaplacením členského příspěvku. Členovi, který závažným způsobem poškozuje dobré jméno AVOŠ, může koordinační výbor ukončit členství v AVOŠ. Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání ročního členského příspěvku.
 4. Proti rozhodnutí koordinačního výboru o vzniku a ukončení členství se lze odvolat k valné hromadě.
 5. Právem členů je
  1. podílet se na veškeré činnosti AVOŠ,
  2. být informován o činnosti AVOŠ,
  3. navrhovat kandidáty do volených orgánů AVOŠ.
 6. Povinností členů je:
  1. dodržovat stanovy,
  2. podporovat AVOŠ při naplňování programu činnosti,
  3. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
  4. sdělovat předsedovi neprodleně změny v evidenčních údajích obsažených v členské přihlášce.
IV.
Orgány AVOŠ
 1. Orgány AVOŠ jsou
  1. valná hromada,
  2. koordinační výbor,
  3. dozorčí rada,
  4. oborové sekce,
  5. předseda,
  6. 1.místopředseda.
V.
Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem AVOŠ.
 2. Valnou hromadu svolává předseda nejméně jednou ročně písemnou pozvánkou zaslanou společně s programem jednání alespoň tři týdny před konáním valné hromady. Předseda je povinen svolat do tří týdnů valnou hromadu, požádá-li o to písemně nejméně třetina členů nebo předseda dozorčí rady. Nesvolá-li předseda valnou hromadu ve stanovené lhůtě, svolá ji neprodleně 1. místopředseda.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti zástupců nadpoloviční většiny všech členů.
 4. Zástupce každého člena má při hlasování jeden hlas. Usnesení valné hromady je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců členů.
 5. Valná hromada zejména
  1. schvaluje stanovy a jejich změny,
  2. volí a odvolává na tříleté funkční období předsedu,
  3. schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření,
  4. schvaluje program činnosti,
  5. schvaluje rozpočet,
  6. stanovuje výši členských příspěvků.
 6. Způsob svého jednání upravuje valná hromada vlastním jednacím řádem.
VI.
Koordinační výbor
 1. Koordinační výbor
  1. projednává způsob realizace programu činnosti,
  2. přijímá nové členy a ukončuje členství,
  3. volí a odvolává ze svého středu 1. místopředsedu
  4. stanovuje odměnu předsedy
 2. Koordinační výbor je tvořen předsedou a třemi zástupci každé sekce.
 3. Koordinační výbor svolává a řídí předseda, a to nejméně desetkrát ročně.
 4. Předseda je povinen svolat do tří týdnů koordinační výbor, požádá-li o to nejméně 1/3 jeho členů.
 5. Nesvolá-li předseda koordinační výbor ve stanovené lhůtě, svolá ho neprodleně 1. místopředseda.
VII.
Dozorčí rada
 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, jehož činnost spočívá v revizi činnosti AVOŠ.
 2. Dozorčí rada je tvořena jedním zástupcem každé sekce.
 3. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí její jednání. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Předseda je povinen svolat dozorčí radu do tří týdnů, požádá-li o to písemně kterýkoliv člen dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí radu ve stanovené lhůtě, svolá ji neprodleně místopředseda.
 4. Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání koordinačního výboru s hlasem poradním.
 5. Za svou činnost je dozorčí rada odpovědná valné hromadě. Zprávu o své činnosti jí podává nejméně jedenkrát ročně.
VIII.
Oborové sekce
 1. Každý člen AVOŠ je současně členem některé ze šesti sekcí.
 2. AVOŠ vytváří oborovou sekci
  1. ekonomickou,
  2. zdravotnickou,
  3. technickou,
  4. humanitní,
  5. zemědělskou,
  6. vysokých škol a projektů.
 3. V období mezi valnými hromadami je koordinační výbor oprávněn vytvořit další odvětvovou sekci. Toto rozhodnutí však musí potvrdit následující valná hromada.
IX.
Předseda
 1. Předseda
  1. je statutárním orgánem AVOŠ,
  2. řídí její činnost a je za ni odpovědný valné hromadě
  3. jedná a podepisuje jménem AVOŠ.
 2. Předseda je volen valnou hromadou na dobu tří let.
X.
1. místopředseda
 1. 1. místopředseda přebírá funkci předsedy v případě odstoupení či úmrtí dosavadního předsedy.
 2. 1. místopředseda zastupuje v plném rozsahu předsedu
  1. je statutárním orgánem AVOŠ,
  2. nemůže-li předseda ze závažných důvodů dočasně vykonávat svou funkci,
  3. jestliže jej tím předseda pověří.
XI.
Kancelář AVOŠ
 1. K zabezpečení činnosti AVOŠ se zřizuje kancelář.
 2. Činnost Kanceláře řídí a je za ni odpovědný předseda.
XII.
Hospodaření AVOŠ
 1. Finančními zdroji AVOŠ:
  1. jsou členské příspěvky, dotace, dary a další příjmy,
  2. veřejné zakázky,
  3. projekty financované z veřejných i soukromých zdrojů včetně operačních programů ESF,
  4. ostatní zákonné příjmy a výnosy.
 2. Hospodaření AVOŠ se řídí obecně závaznými právními normami, usneseními valné hromady a koordinačního výboru.
 3. Za hospodaření AVOŠ podle schváleného rozpočtu odpovídá předseda.
XIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Rozhodnutí o zániku AVOŠ přísluší pouze valné hromadě, na níž jsou přítomni zástupci nadpoloviční většiny všech členských svazů AVOŠ. Rozhodnutí musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných zástupců členů.
 2. Součástí rozhodnutí o zániku AVOŠ musí být i majetkové vypořádání AVOŠ.
 3. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením valnou hromadou dne 29. 4. 2009.
  [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']