Technická sekce AVOŠ

Vzdělávací programy technických vyšších odborných škol patří k segmentu terciárního (pomaturitního) školství, který významně koresponduje s potřebami trhu práce. Jejich příprava i vlastní realizace je organizována ve spolupráci s oborově spřízněnými firmami.
Díky těmto vazbám drtivá většina absolventů nastupuje do firem, kde absolvovali odbornou praxi. Poslední roky ukazují, že soustředěná odborná praxe v závěru studia má několik výhod, kterými se vzdělávací programy vyšších odborných škol odlišují od bakalářských programů s převahou parametrů akademického vzdělávání organizovaných povětšinou jako příprava na další stupně vysokoškolského vzdělávání. Firmy umožňující vykonání odborné praxe mají výjimečnou příležitost „vyzkoušet si“ budoucí zaměstnance bez úskalí a rizik vyplývajících z platné legislativy (zkušební lhůty, zákoník práce, zaměstnávání absolventů škol) a zároveň mají možnost podílet se na podobě závěrečné absolventské
práce. Výsledky a zkušenosti s absolventskými pracemi zadávanými ve vazbě na odbornou praxi jsou nesrovnatelně lepší než u prací zadávaných od „zeleného stolu“. Svou roli pochopitelně hraje i vyšší míra motivace, pokud absolventská práce má reálný a uchopitelný výstup. Na druhé straně může firma připravit a nabídnout takové podmínky, aby absolvent byl bezprostředně po ukončení absolutoria motivován k nástupu do pracovního poměru.
Další výhodou většiny technických vyšších škol je koexistence s příbuznou střední odbornou školou, neboť studenti mohou využívat velmi nákladné strojní a přístrojové vybavení, specializovaný software a vybavení laboratoří. Uvedené materiální zázemí vhodně doplňuje spolupráci s oborově příbuznými firmami a v ideálním případě může vést až k jednoduchému aplikovanému výzkumu a prohloubení spolupráce s dalšími institucemi z oblasti terciárního vzdělávání (vysokými školami, popř. výzkumnými ústavy).
Ke zvýšení úspěšnosti absolventů vyšších odborných škol jistě přispívají i zahraniční odborné stáže pořádané v rámci programu Evropské unie na roky 2014-2020 pod názvem ERASMUS+. Cílem programu je seznámit studenty s reálným prostředím firem v ostatních zemích Evropské unie a pochopitelně zdokonalit odborné jazykové kompetence.
Za pomoci Domu zahraniční spolupráce je výhodné zorganizovat tříměsíční odbornou stáž během studia nebo využít nabídek pro absolventy do jednoho roku od ukončení vzdělávání.
Bohužel stejně jako technické vysoké školy, tak i technické vyšší odborné školy se potýkají s nedostatkem uchazečů. Příčin je celá řada. Od všeobecně známé nechuti studovat technické disciplíny založené na velmi nepopulárních předmětech jako je matematika a fyzika, navíc spojené s řadou náročných grafických prací, až po výrazně klesající demografickou křivku. Svou roli sehrály nepřímo i soukromé vysoké školy,
které „odsály“ nadbytek uchazečů o lékařské, právnické, humanitní a ekonomické obory. Zhruba před deseti lety řada odmítnutých uchazečů zmíněných oborů zaplnila volná místa na technických vysokých školách, a tím nepřímo pomohla naplnit počty studentů na technických vyšších odborných školách. Paradoxně i rostoucí ekonomika díky příležitostným přivýdělkům a brigádám pomáhá udržet v tradičních vzdělávacích centrech (Praha, Brno, Olomouc) i studenty ze sociálně slabšího prostředí, což byli klienti
právě vyšších odborných škol.
Nezbývá než doufat, že Hospodářská komora, oborové svazy a firmy, které trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, svým tlakem na politickou reprezentaci vyvolají renesanci technických oborů, stejně jako tomu bylo za „první republiky“, kdy český průmysl a stavebnictví byly zárukou nadstandardní životní úrovně a zaměstnanosti většiny občanů.
RNDr. Jiří Homolka
vedoucí technické sekce AVOŠ

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']