Zdravotnická sekce AVOŠ

 

V oblasti terciárního vzdělávání rozšiřují zdravotnické obory VOV nabídku bakalářských studijních oborů vysokých škol. Třebaže jsou vyšší školy obecně řazeny do terciárního vzdělávání, nejsou součástí zákona o vysokých školách. Ve vzdělávacím segmentu zdravotnických oborů nabízí téměř identické vzdělání jako bakalářské studijní obory. Na základě toho mají v praxi absolventi obou úrovní vzdělávání shodné kompetence. Bohužel však dochází k tomu, že právě kvůli zmíněné identitě jsou obory na vyšších zdravotnických školách nadřízenými orgány rušeny a předávány pouze na školy vysoké. Při dnešním nedostatku nelékařských zdravotnických pracovníků v terénu nelze tato rozhodnutí považovat za koncepční.

Přehled vzdělavatelů zdravotnického vyššího odborného vzdělávání
V České republice připravuje studenty v oborech vzdělání v zákonem stanovených formách vzdělávání celkem 39 vyšších odborných zdravotnických škol, které jsou zřizovány kraji, soukromými subjekty a církví:

Z toho: kraje 28 škol, soukromý subjekt 10 škol, církev 1 škola

V Asociaci VOŠ je registrováno 30 VOŠ zdravotnických

Aktuální obory vzdělání ve VOŠ zdravotnických:

1) Obory skupiny 53 – zdravotnictví

Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.)
Diplomovaná dentální hygienistka (53-41-N/3.)
Diplomovaný nutriční terapeut (53-41-N/4.)
Diplomovaná dětská sestra (53-41-N/5.)
Diplomovaný farmaceutický asistent (53-43-N/1.)
Diplomovaný zdravotní laborant (53-43-N/2.)
Diplomovaný zubní technik (53-44-N/1.)

Většina existuje v prezenční i kombinované formě vzdělávání.

2) Obory skupiny 39 – Speciální a interdisciplinární obory

Diplomovaný oční optik (39-43-N/02)

Potenciál vyšších odborných škol zdravotnických v budoucnu
Silná provázanost VOŠ s praxí:

zapojení odborníků z praxe do výuky,
zapojení zaměstnavatelů do života školy,
kvalita a organizace odborné praxe na pracovištích zaměstnavatelů,
vedení odborné praxe na odborných pracovištích pedagogickými pracovníky školy.

Uplatnění absolventů v praxi:

velmi nízká nezaměstnanost absolventů,
rychlá adaptace absolventů v pracovním prostředí,
výborná připravenost absolventů na výkon dané profese.

Přidaná hodnota:

vazba VOŠ na region a poměrně hustá síť VOŠ,
sdílení personálního i materiálního vybavení školy (SŠ a VOŠ),
dobrá jazyková vybavenost absolventů VOŠ.

Příležitosti:

dlouhotrvající snaha o pevné legislativní ukotvení segmentu VOŠ zdravotnických ve vzdělávacím systému ČR (zákon o VOŠ, možnost udělovat titul Profesní bakalář),
zdokonalení modulárního systému výuky s uplatněním kreditního systému,
vertikální prostupnost do vzdělávacích programů VŠ,
krátké, jedno/dvouleté programy (kurzy) s prostupností do tříletého studia VOŠ,
posílení kombinovaných forem vzdělávání,
užší spolupráce VOŠ a VŠ (projekty, CŽV, specializace…)
Zajímavosti ze života vyšších zdravotnických škol

Projekt OP VVV ve zdravotnické oblasti
Zdravotnické školy od dubna 2018 realizují projekt zaměřený na inovaci vzdělávání na vyšších odborných školách zdravotnických (předpokládané ukončení projektu je v září 2021). Projektovou žádost podala ostravská VOŠ, jako partneři se zapojily VOŠ v Plzni a v Brně Merhautově ulici; nicméně na realizaci se podílejí téměř všechny vyšší zdravotnické školy v ČR, ať už v roli tvůrců výukových materiálů a inovativních postupů nebo v roli ověřovatelů navrhovaných řešení.

Konkrétně v projektu vznikají výukové materiály v podobě otevřených digitálních zdrojů a MOOC pro výuku jazyků a odborných předmětů, a to pro všechny obory vyučované na zdravotnických VOŠ, tj. Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný nutriční terapeut a Diplomovaná dentální hygienistka.

Dále jsou klíčové aktivity projektu zaměřené na modernizaci metod hodnocení studentů VOŠ, inovaci odborné praxe na VOV a rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ. Vyvrcholením projektových aktivit je analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve školském systému ČR.

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']