Pedagogicko-sociální sekce AVOŠ

 

Vzdělávací programy zařazené do sekce pedagogicko-sociální poskytují vyšší vzdělání potřebné pro výkon činností  ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Absolventi samostatně zajišťují výkon specializovaných agend a sociální práce v různých typech zařízení pro rodiny, děti a mládež, zdravotně postižené, seniory, rizikové skupiny, národnostní menšiny aj. Uplatní se v sociálních oblastech školství, zdravotnictví, sociální oblasti v resortu ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti i ministerstva práce a sociálních věcí, v nestátních neziskových organizacích s humanitárním nebo charitativním posláním  i v oblasti státní správy a samosprávy.

Vzdělávací programy

75-31-N/03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-32-N/01 – Sociální práce – denní forma
75-32-N/01 – Sociální práce – kombinovaná forma
75-32-N/06 – Sociální pedagogika – kombinovaná forma
75-32-N/06 – Sociální pedagogika – denní forma
75-32-N/05 – Sociálně právní činnost
68-41-N/05 – Právní asistence

Pestrá škála oborů je důkazem bohatých možností vyššího odborného vzdělávání, počínaje studiem sociální problematiky (sociální práce, sociální pedagogiky), přes veřejnou správu, ekonomicko-právní obory, informační technologie.

Na příkladu oboru sociální práce VOŠ  ve spolupráci s VŠ s tímto zaměřením se povedl již před mnoha lety ojedinělý postup, a to přímá odborná spolupráce akademického prostředí vysokých škol a profesního, praktického přístupu vyšších odborných škol ve formě odborné asociace – Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Ta je vynikajícím příkladem samoregulačního přístupu k zajištění kvalitního vzdělávání v příslušném oboru.

ASVSP sdružuje na dobrovolné bázi právní subjekty vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci.
Základním pilířem činnosti ASVSP je udržování a zlepšování odborné úrovně vzdělávání v sociální práci v České republice. Členské školy se dlouhodobě snaží na společné bázi konzultovat a zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci. Cílem je, aby členské školy poskytovaly srovnatelnou podobu vzdělání pro širokou škálu nabídky a výkonu sociální práce v České republice.
ASVSP je i velmi důležitým partnerem Ministerstva práce a sociálních věcí při koncipování rozvoje sociální práce a zajištění odpovídající úrovně vzdělání. Nejvýznamnějším nástrojem k dosahování a naplňování výborné a srovnatelné úrovně vzdělávání v sociální práci jsou tzv. „Minimální standardy vzdělávání v sociální práci“. Tyto standardy jsou nejen společně vytvářeny a inovovány, ale zároveň je jejich naplňování následně na jednotlivých školách porovnáváno pomocí tzv. „konzultací“.

Členy konzultačních skupin jsou pak vysoce odborně zdatní pedagogičtí pracovníci z jednotlivých členských vyšších odborných a vysokých škol. Konzultace přispívají k výměně názorů mezi členskými školami, respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci, průběžnému ověřování aktuálnosti standardů podporující rozvoj oboru sociální práce v měnících se podmínkách vývoje společnosti včetně zahraničních zkušeností, posilování kooperace jednotlivých škol i jednotlivých odborníků.

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']