Vážení přátelé,

smyslem a cílem těchto stránek je seznámit Vás s hlavními cíli a zaměřením činnosti Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) a podat přehled o jejích členech. Současně Vám chceme poskytnout informace o orgánech Asociace a její struktuře.

Velmi rádi mezi členy Asociace přivítáme další vyšší odborné školy, jež dosud našimi členy nejsou, které směřují k realizaci těch záměrů, o něž naše Asociace usiluje, a řeší stejné či analogické otázky svého dalšího vývoje podobně jako školy sdružené v Asociaci.

Asociace uvítá rovněž spolupráci s každou organizací a institucí, která se v rámci své působnosti problematikou vyššího odborného studia zabývá.

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
předsedkyně AVOŠ

O ustavení Asociace vyšších odborných škol
rozhodla ustavující valná hromada dne 5. února 1997.

Asociace byla registrována Ministerstvem vnitra:
25.9.1997, pod číslem II/S-OVS/1- 33692/97 R.

Sídlo Asociace vyšších odborných škol:
Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
ilustrační obrázek
The Association of Higher Professional Schools (Asociace vyšších odborných škol AVOŠ) is an independent, voluntary, non-political association of colleges and individuals in the Czech Republic.
 • The Association is organized by 83/1990 law.
 • The seat of the Association is Pacovská 350/4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
 • Higher Professional School
 • The aim of education and training in colleges is to provide future managers for positions in companies, firms, enterprises, administration and institutions.
 • Students are educated and trained in theoretical and practical skills appropriate to their chosen career. In order to facilitate these specialisms each member school of the Association is also the member of one of the following 6 sections
  • economical section;
  • technical section;
  • section of healthcare;
  • section of humanities;
  • section of agriculture;
  • section of universities.
K hlavním záměrům a směrům činnosti Asociace vyšších odborných škol patří:
 • Sjednocovat a koordinovat úsilí vyšších odborných škol při řešení problémů, s nimiž se při své běžné činnosti setkávají i při soustavném zvyšování úrovně výuky a pedagogické práce.
 • Zastupovat oprávněné zájmy škol – členů Asociace při jednáních s MŠMT a dalšími partnerskými organizacemi a institucemi.
 • Rozvíjet spolupráci a vzájemnou výměnu poznatků mezi členy Asociace a podporovat jejich snahu o prohloubení odborného charakteru výuky.
 • Usilovat o zvýšení informovanosti veřejnosti o zaměření a charakteru vyššího odborného školství a o jeho postavení v systému školství ČR.
 • Iniciovat tvorbu racionálního a smysluplného evaluačního systému vyššího odborného studia, který by byl i určitým motivátorem jejího zvyšování. Současně se Asociace hlásí k aktivní spoluúčasti na jeho tvorbě.
 • Rozvíjet dále dosud úspěšnou spolupráci s příslušnými odděleními MŠMT, podílet se na diskuzích k dokumentům týkajících se usměrňování vyššího odborného studia, eventuálně se spolupodílet na jejich tvorbě.
 • Předkládat MŠMT návrhy a náměty ke zkvalitnění činnosti VOŠ. To v současné době znamená především: podílet se na zpracování koncepce vývoje a postavení vyššího odborného studia včetně námětu na legislativní úpravu jeho statutu.
 • Usilovat o pevnější a stabilnější zakotvení vyšších odborných škol v systému školství ČR. Dále prohlubovat specifika vyššího odborného studia a zvyšovat jeho úroveň.
 • Být odpovědným a kvalifikovaným partnerem MŠMT a dalších institucí při projednávání otázek dalšího rozvoje vyššího odborného školství.
 • Spolupracovat s českou školskou inspekcí při specifikaci zaměření inspekční činnosti na VOŠ, zhodnocovat výsledky inspekce ke zvýšení úrovně pedagogického procesu i forem a metod řízení VOŠ.
 • Přispět ke zlepšení vzájemné komunikace mezi jednotlivými VOŠ a sjednocovat jejich postoje k problémům, které vývoj vyššího odborného vzdělávání přináší.
 • Koncentrovat úsilí k prosazování společných cílů vyšších odborných škol při jejich dalším rozvoji a zkvalitňování úrovně výuky.
 • Přispět ke zpřístupnění zkušeností jak zahraničních, tak zkušeností úspěšných VOŠ v ČR.
 • Organizovat i nadále celorepublikové semináře věnované aktuálním problémům vyšších odborných škol s účastí odpovědných pracovníků MŠMT i dalších zainteresovaných institucí.
 • Podporovat optimální řešení problémů jednotlivých členských VOŠ, pokud se na Asociaci obrátí.
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
The Association of Higher Professional Schools (Asociace vyšších odborných škol AVOŠ) is an independent, voluntary, non-political association of colleges and individuals in the Czech Republic.
 • To advocate interests and rights and entitled demands of the member schools
 • To ensure appropriate recognition and lobby for support so Member Schools’ objectives are achieved
 • To raise education levels and standards in higher professional schools which are part of tertiary education
 • To coordinate the activities of the member schools and improve cooperation among them
 • To share experience, provide methodological support and organize seminars
 • To support and develop contacts and collaborative agreements between member schools and appropriate public / private sector organisations and other schools in the Czech Republic and abroad
 • To be active in consultation and lobbying during the development of relevant legislation and other regulation of Member Schools’ activities
 • To submit to the Ministry of Education proposals and topics to enhance teaching and learning within higher professional schools
 • To create information networks for member schools in order to facilitate greater publicity and improve perception of the activities of member schools.

Kontakt

Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 (platí od 1. 7. 2017)
Sídlo AVOŠ v budově Vyšší odborné školy informačních studií a Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky

Identifikátor datové schránky:pttes7n
Telefon:602 184 719
Web:http://www.asociacevos.cz
E-mail:kancelar@asociacevos.cz

Ing. Anna Luxová

Telefon:+420 775 151 347
E-mail:kancelar@asociacevos.cz

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

– předsedkyně AVOŠ
Telefon:+420 775 351 347
E-mail:kancelar@asociacevos.cz