Ekonomická sekce AVOŠ

Spolu se zdravotnickou sekcí je ekonomická sekce nejpočetnější v Asociaci vyšších odborných škol, sdružuje 30 členských škol, které poskytují programy vyššího odborného vzdělávání ekonomicky zaměřené. V současné době školy – často na základě opatření zřizovatelů – pro zvýšení konkurenceschopnosti rozšiřují svá portfolia tak, že vyšší odborné školy ekonomického zaměření realizují i další vzdělávací programy, např. technické, zdravotnické a humanitní.
Důvodem pro podobná opatření může být optimalizace škol, rozšíření vzdělávací nabídky v regionu, využití materiálního a personálního potenciálu škol, příp. spolupracujících vysokých škol a odborníků z praxe. Školy musí také reagovat na potřeby trhu práce, zaměstnavatelů a sociálních partnerů.
Ekonomická sekce AVOŠ je tudíž velmi různorodá a nabízí širokou a pestrou škálu programů vyššího odborného vzdělávání. Nabídka začíná podnikáním jako takovým, účetnictvím, daňovou problematikou, obchodem (včetně mezinárodního), marketingem, službami, logistikou včetně bankovních a finančních služeb, personalistikou, pokračuje řadou programů veřejnosprávních a dokonce veřejnoprávních, programy cestovního ruchu, turismu, hotelnictví a gastronomie. Nechybí ani programy manažerské, včetně řízení oborového, a nejnověji i programy žurnalistiky a nových médií. Školy ekonomické sekce jsou zřizovány jak kraji, tak soukromými zřizovateli. Některé školy jsou samostatné, většina z nich však koexistuje se střední školou. Dobrou vzájemnou kooperací škol v ekonomické sekci se daří zajišťovat návrhy na jmenování předsedů komisí absolutorií, konzultace k právním předpisům a aktuálnímu dění v sekci.
Jako všechny ostatní sekce mají i školy v ekonomické sekci své radosti i starosti.
V nejbližší době připravují vytvoření standardů ekonomických vzdělávacích programů ve spolupráci se členy, kteří nabídli svou součinnost při jejich tvorbě. Pozitivním momentem je propracovaný systém odborných praxí, který se v regionálním a místním měřítku daří školám dále rozvíjet. Firmy tak  spolupracují se školami při zadávání témat absolventských prací, podílejí se i na jejich odborném vedení a vypracování oponentských posudků. Absolventské práce tím získávají vyšší hodnotu a řada vysokých
škol studentům při jejich dalším studiu umožňuje absolventské práce rozšířit. Absolventi nacházejí často uplatnění ve firmách, kde svou odbornou praxi vykonávali. Velkou konkurenční výhodou absolventa vyšší odborné školy je jeho profesní zdatnost a také absolvování odborné praxe, která je zaměstnavateli tolik požadována.
Dalším pozitivem je skutečnost, že v rámci programu ERASMUS+, popř. Erasmus University Charter využívají naši studenti i absolventi možnost účastnit se zahraničních odborných stážích, tím na konkrétním pracovišti rozvíjet profesní dovednosti a zdokonalovat své jazykové kompetence, což přispívá k jejich zaměstnatelnosti na trhu práce.
Demografická křivka a její očekávaný vývoj příliš mnoho optimismu ve vedení stávajících škol nevzbuzují. Varovným momentem je i neujasněnost našeho postavení ve školském systému a vágní prostupnost do vyššího stupně vzdělávání.
Pozitivní nepopiratelnou skutečností je fakt, že zaměstnavatelé jsou s našimi absolventy spokojeni a rádi je zaměstnávají. Bohužel jejich hlas je málo slyšet. Věříme, že podpora „světa práce“ se stane u nás viditelnější i zásadní pro upevnění pozice a rozvoj profesního vyššího odborného vzdělávání tak, jako je tomu v zahraničí.

PhDr. Dana Čapková, PhD.
vedoucí ekonomické sekce AVOŠ

A K T I V I T Y     Š K O L

Celostátní soutěž VOŠTALENT

Dne 21. 11. 2016 se v aule OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště uskutečnilo celostátní kolo soutěže studentů vyšších odborných škol VOŠTALENT. Tříkolová a velmi náročná soutěž umožnila ze zúčastněných vybrat ty nejúspěšnější studenty VOŠ, kteří prokázali své teoretické znalosti, praktické dovednosti, ale také schopnosti diskutovat s odbornou porotou na vybraná témata z manažersko-právní praxe.

Soutěž byla bohatě sponzorsky zajištěna. Vítězka soutěže získala šek na Kč 10 000,- od hlavního sponzora soutěže společnosti Sběrné suroviny UH, s. r. o. Soutěžící umístění na druhém a třetím místě získali poukazy na vícedenní pobyty v hotelu Imperial, poukazy na ponor s potápěči a drobnou elektroniku.

Všech sponzorům děkujeme za finanční zajištění soutěže, účastníkům odborné poroty z řad vedoucích pracovníků regionálních firem za spolupráci a soutěžícím za kvalitní výkony.

Konečné pořadí soutěže (1. – 3. místo): 

1. místo – Terezie Staroštíková (VOŠ Přerov)

2. místo – Zuzana Koštialová (VOŠ Zlín)

3. místo – Monika Gruntová (VOŠ při OAUH)

Fotky naleznete zde:

 http://www.oauh.cz/fotogalerie/soutez-vos-talent

 

Ing. Adam Skovajsa, organizátor soutěže

Tisková zpráva k akci

 

 

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']