Ekonomická sekce AVOŠ

 

Ekonomická sekce sdružuje školy, které jsou zřizované krajskými úřady, nebo  školy soukromé. Většina  vyšších odborných škol  ekonomicky zaměřených kooperuje se středními školami, jež vzdělávají žáky v příbuzných maturitních oborech. Převážně se jedná o obchodní akademie, ekonomické střední školy či školy zaměřené na cestovní ruch, hotelnictví nebo veřejnosprávní činnosti.

Ekonomické VOŠ tak mají velmi širokou a pestrou škálu vzdělávacích programů. Nabídka začíná podnikáním, účetnictvím, daňovou problematikou, obchodem (včetně mezinárodního), marketingem, službami, logistikou, bankovními a finančními službami, personalistikou. Pokračuje řadou vzdělávacích programů veřejnosprávních a veřejnoprávních, cestovního ruchu, turismu, hotelnictví a gastronomie. Nechybí ani programy manažerské, včetně řízení oborového.

Vyšší odborné školy navzájem úspěšně spolupracují. Jedná se o konzultace legislativy a právních předpisů, odborné externí praxe v podnicích, projektové činnosti. Školy vzájemně řeší také problematiku absolutorií, jmenování předsedů předmětových komisí nebo se zapojují do společné práce v oblasti akreditace, kreditního systému, EUROPASŮ a velmi zajímavého, a pro studenty lukrativního, mezinárodního  programu ERASMUS+. V rámci zahraničních stáží studenti na konkrétním pracovišti rozvíjejí své profesní dovednosti a zároveň si zdokonalují své jazykové kompetence z odborného cizího jazyka, což přispívá k zaměstnatelnosti absolventů na trhu práce.

Silnou  konkurenční výhodou  absolventa vyššího odborného vzdělávání v porovnání s absolventem bakalářských programů je půlroční odborná praxe studentů VOŠ u zaměstnavatelů malých, středních  i nadnárodních firem. Studenti se tak stávají součástí pracovních týmů, jsou zařazováni na pozice, které svým vzděláním plnohodnotně zvládají zajišťovat. Dlouhodobá praxe jim přináší bezesporu mnohá pozitiva. Studenti se seznamují s firemní kulturou, stanou se součástí organizační struktury, kde mají svého nadřízeného a spolupracovníky, jsou zodpovědní za svůj pracovní výkon, prezentují svou odvedenou práci a hlavně uplatňují  teoretické  znalostmi v praxi.  Výhodou absolventa vyšší odborné školy jsou jeho teoretické a odborné znalosti včetně odborného cizího jazyka tedy jeho profese zdatnost a zároveň absolvování odborné praxe, která je zaměstnavateli tolik požadována.

Pozitivní výstupy má projekt , který AVOŠ získala z OP VVV . Pro ekonomicky zaměřené VOŠ tak vzniklo např.  mnoho kvalitních otevřených výukových digitálních zdrojů, registr praxí …

Absolventi vyšších odborných škol jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu práce, což dokazuje i velký zájem zaměstnavatelů o absolventy vyššího odborného vzdělávání.  Profesní a jazykové dovednosti absolventů VOŠ  jsou silným benefitem pro firmy nebo pro soukromé podnikání . Výstupem projektu je koncepční záměr budoucnosti vyššího odborného vzdělávání s cílem  upevnění  postavení vyšších odborných škol  v rámci terciárního vzdělávání ČR.

 

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']