Humanitní sekce AVOŠ

Humanitní sekce AVOŠ sdružuje 25 vyšších odborných škol širokého studijního spektra.
Pestrá škála oborů je důkazem bohatých možností vyššího odborného vzdělávání, počínaje studiem sociální problematiky (sociální práce, sociální pedagogiky), přes veřejnou správu, ekonomicko-právní obory, informační technologie, publicistiku až po umělecké obory, grafiku, oděvní a designové zaměření, restaurování, herectví apod. Podrobné informace o jednotlivých „humanitních“ vyšších odborných školách a vzdělávacích programech najdete v odkazech na webových stránkách AVOŠ (www.asociacevos.cz /adresy-hum.php).
Dvacet let vyššího odborného vzdělávání včetně předchozích pilotních projektů již představuje dostatečnou zkušenost, životaschopnost a perspektivu tohoto typu vzdělání, kterému se též dávají přívlastky profesní, praktické apod. Vyšší odborné vzdělávání představuje ojedinělou reformní součást vzdělávací soustavy České republiky, která vznikla jako alternativa vysokoškolského vzdělávání. Široká škála oborů a úroveň absolventů je rovněž důkazem všeobecné uplatnitelnosti na trhu vzdělání, zároveň i dokladem vysoké konkurenční schopnosti při uplatnění na trhu práce.
Dovolte mi, abych postavení, tradici a úroveň humanitně zaměřeného VOV představil na příkladu oboru sociální práce. VOŠ a vysokým školám (dále jen VŠ) s tímto zaměřením se povedl již před mnoha lety ojedinělý postup, a to přímá odborná spolupráce akademického prostředí vysokých škol a profesního, praktického přístupu vyšších odborných škol ve formě odborné asociace – Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Ta je vynikajícím příkladem samoregulačního přístupu k zajištění kvalitního
vzdělávání v příslušném oboru.
ASVSP sdružuje na dobrovolné bázi právní subjekty vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci.
Základním pilířem činnosti ASVSP je udržování a zlepšování odborné úrovně vzdělávání v sociální práci v České republice. Členské školy se dlouhodobě snaží na společné bázi konzultovat a zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci. Cílem je, aby členské školy poskytovaly srovnatelnou podobu vzdělání pro širokou škálu nabídky a výkonu sociální práce v České republice.
ASVSP je i velmi důležitým partnerem Ministerstva práce a sociálních věcí při koncipování rozvoje sociální práce a zajištění odpovídající úrovně vzdělání. Nejvýznamnějším nástrojem k dosahování a naplňování výborné a srovnatelné úrovně vzdělávání v sociální práci jsou tzv. „Minimální standardy vzdělávání v sociální práci“. Tyto standardy jsou nejen společně vytvářeny a inovovány, ale zároveň je jejich naplňování následně na jednotlivých školách porovnáváno pomocí tzv. „konzultací“.
Členy konzultačních skupin jsou pak vysoce odborně zdatní pedagogičtí pracovníci z jednotlivých členských vyšších odborných a vysokých škol. Konzultace přispívají k výměně názorů mezi členskými školami, respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci, průběžnému ověřování aktuálnosti standardů podporující rozvoj oboru sociální práce v měnících se podmínkách vývoje společnosti včetně zahraničních zkušeností, posilování kooperace jednotlivých škol i jednotlivých odborníků.
Udržování a zvyšování úrovně vzdělávání v sociální práci prostřednictvím ASVSP je unikátním příkladem propojení odborného akademického přístupu vzdělávání s profesním, praktickým přístupem. Tento odborný profesní přístup představuje i dobrý návod, že nikoli zdůrazňování rozdílů mezi vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním, ale jejich produktivní kooperace je velmi prospěšnou cestou ke zlepšování úrovně vzdělávání v České republice.

Ing. Milan Johanis
vedoucí humanitní sekce AVOŠ

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']