Ekonomická sekce

Ekonomická sekce sdružuje školy, které jsou zřizované krajskými úřady, nebo školy soukromé. Většina vyšších odborných škol ekonomicky zaměřených kooperuje se středními školami, jež vzdělávají žáky v příbuzných maturitních oborech. Převážně se jedná o obchodní akademie, ekonomické střední školy či školy zaměřené na cestovní ruch, hotelnictví nebo veřejnosprávní činnosti. Ekonomické VOŠ tak mají velmi širokou a pestrou škálu vzdělávacích programů. Nabídka začíná podnikáním, účetnictvím, daňovou problematikou, obchodem (včetně mezinárodního), marketingem, službami, logistikou, bankovními a finančními službami, personalistikou. Pokračuje řadou vzdělávacích programů veřejnosprávních a veřejnoprávních, cestovního ruchu, turismu, hotelnictví a gastronomie. Nechybí ani programy manažerské, včetně řízení oborového.

Vyšší odborné školy navzájem úspěšně spolupracují. Jedná se o konzultace legislativy a právních předpisů, odborné externí praxe v podnicích, projektové činnosti. Školy vzájemně řeší také problematiku absolutorií, jmenování předsedů předmětových komisí nebo se zapojují do společné práce v oblasti akreditace, kreditního systému, EUROPASŮ a velmi zajímavého, a pro studenty lukrativního, mezinárodního programu ERASMUS+. V rámci zahraničních stáží studenti na konkrétním pracovišti rozvíjejí své profesní dovednosti a zároveň si zdokonalují své jazykové kompetence z odborného cizího jazyka, což přispívá k zaměstnatelnosti absolventů na trhu práce.

Silnou konkurenční výhodou absolventa vyššího odborného vzdělávání v porovnání s absolventem bakalářských programů je půlroční odborná praxe studentů VOŠ u zaměstnavatelů malých, středních i nadnárodních firem. Studenti se tak stávají součástí pracovních týmů, jsou zařazováni na pozice, které svým vzděláním plnohodnotně zvládají zajišťovat. Dlouhodobá praxe jim přináší bezesporu mnohá pozitiva. Studenti se seznamují s firemní kulturou, stanou se součástí organizační struktury, kde mají svého nadřízeného a spolupracovníky, jsou zodpovědní za svůj pracovní výkon, prezentují svou odvedenou práci a hlavně uplatňují teoretické znalostmi v praxi. Výhodou absolventa vyšší odborné školy jsou jeho teoretické a odborné znalosti včetně odborného cizího jazyka tedy jeho profese, zdatnost a zároveň absolvování odborné praxe, která je zaměstnavateli tolik požadována.

Pozitivní výstupy má projekt, který AVOŠ získala z programu OP VVV. Pro ekonomicky zaměřené VOŠ tak vzniklo např. mnoho kvalitních otevřených výukových digitálních zdrojů, registr praxí … Absolventi vyšších odborných škol jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu práce, což dokazuje i velký zájem zaměstnavatelů o absolventy vyššího odborného vzdělávání. Profesní a jazykové dovednosti absolventů VOŠ jsou silným benefitem pro firmy nebo pro soukromé podnikání. Výstupem projektu je koncepční záměr budoucnosti vyššího odborného vzdělávání s cílem upevnění postavení vyšších odborných škol v rámci terciárního vzdělávání ČR.