Pedagogicko-sociální sekce

Vzdělávací programy zařazené do sekce pedagogicko-sociální poskytují vyšší odborné vzdělání potřebné pro výkon činností jednak v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky, a to dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, jednak ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Cílem vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika je příprava pedagogických pracovníků pro předškolní vzdělávání a pro realizaci výchovně vzdělávacích činností ve volném čase. Absolventi najdou uplatnění jako učitelé v mateřských školách, pedagogové volného času, vychovatelé ve školských nebo jiných zařízeních orientovaných na volný čas dětí, popř. dospělých (např. školní družina, domov mládeže, dětský domov, středisko volného času apod.) nebo jako asistenti pedagoga, kteří mají odborné kompetence pro práci s dětmi, popř. s dospělými se speciálními vzdělávacími potřebami.

Absolventi vyšších odborných škol sociálních samostatně zajišťují výkon specializovaných agend a sociální práce v různých typech zařízení pro rodiny, děti a mládež, osoby zdravotně postižené, seniory, rizikové skupiny, národnostní menšiny aj. Uplatní se v sociálních oblastech školství, zdravotnictví, sociální oblasti v resortu ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti i ministerstva práce a sociálních věcí, v nestátních neziskových organizacích s humanitárním nebo charitativním posláním i v oblasti státní správy a samosprávy.

Vzdělávací programy

75-31-N/03 – Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-32-N/01 – Sociální práce – denní forma

75-32-N/01 – Sociální práce – kombinovaná forma

75-32-N/06 – Sociální pedagogika – kombinovaná forma

75-32-N/06 – Sociální pedagogika – denní forma

75-32-N/05 – Sociálně právní činnost

68-41-N/05 – Právní asistence

Pestrá škála všech těchto oborů je důkazem bohatých možností vyššího odborného vzdělávání, počínaje studiem sociální problematiky (sociální práce, sociální pedagogiky), přes veřejnou správu, ekonomicko-právní obory, informační technologie až po pedagogicko-psychologické disciplíny.

Vyšší odborné školy pedagogické vybavují absolventy poznatky a dovednostmi z odborných předmětů (např. psychologie, pedagogika, předškolní pedagogika, pedagogika volného času, speciální pedagogika), z pedií (např. etopedie, somatopedie, logopedie, psychopedie), z metodik jednotlivých výchov (např. dramatická, tělesná, výtvarná, hudební) i z oblasti matematické, čtenářské a informační gramotnosti s důrazem na aplikaci odborných poznatků v přímém pedagogickém procesu, a to včetně praxe v zahraničí. V rámci mezinárodního programu ERASMUS+ získávají studenti zkušenosti z odborných pedagogických praxí, realizovaných v několika evropských zemích, rozvíjejí své profesní dovednosti a zároveň si zdokonalují své jazykové kompetence v odborném cizím jazyce, což dále přispívá k jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Vyšší odborné školy sociální vybavují své absolventy znalostmi a dovednostmi z odborných předmětů, které studenta učí respektu k lidské důstojnosti a pozitivnímu přístupu vedoucího k posílení schopností cílových skupin sociální práce (např. filozofie a etika, teorie a metody sociální práce, psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, zdravotní nauky, sociální politika, právní problematika aj.). Dále jsou během studia nabízeny předměty a semináře zaměřené na konkrétní sociální oblast či rizikovou cílovou skupinu. Velký důraz je kladen na propojení teorie s praxí v rámci výkonu odborné praxe v různých typech zařízení pro výkon sociální práce a poskytování sociálních služeb. Nezbytnou součástí je i prohlubování jazykových kompetencí v odborné cizím jazyce, což dále otevírá i možnost práce v jiných zemích a kulturách.

Na příkladu oboru sociální práce VOŠ ve spolupráci s VŠ s tímto zaměřením se povedl již před mnoha lety ojedinělý postup, a to přímá odborná spolupráce akademického prostředí vysokých škol a profesního, praktického přístupu vyšších odborných škol ve formě odborné asociace – Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Ta je vynikajícím příkladem samoregulačního přístupu k zajištění kvalitního vzdělávání v příslušném oboru.

ASVSP sdružuje na dobrovolné bázi právní subjekty vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci. Základním pilířem činnosti ASVSP je udržování a zlepšování odborné úrovně vzdělávání v sociální práci v České republice. Členské školy se dlouhodobě snaží na společné bázi konzultovat a zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci. Cílem je, aby členské školy poskytovaly srovnatelnou podobu vzdělání pro širokou škálu nabídky a výkonu sociální práce v České republice.

ASVSP je i velmi důležitým partnerem Ministerstva práce a sociálních věcí při koncipování rozvoje sociální práce a zajištění odpovídající úrovně vzdělání. Nejvýznamnějším nástrojem k dosahování a naplňování výborné a srovnatelné úrovně vzdělávání v sociální práci je tzv. „Minimální standard vzdělávání v sociální práci“. Tento standard je nejen společně vytvářen a inovovány, ale zároveň je jeho naplňování následně na jednotlivých školách porovnáváno pomocí tzv. „konzultací“.

Členy konzultačních skupin jsou pak vysoce odborně zdatní pedagogičtí pracovníci z jednotlivých členských vyšších odborných a vysokých škol. Konzultace přispívají k výměně názorů mezi členskými školami, respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci, průběžnému ověřování aktuálnosti standardů podporující rozvoj oboru sociální práce v měnících se podmínkách vývoje společnosti včetně zahraničních zkušeností, posilování kooperace jednotlivých škol i jednotlivých odborníků. I pro nečlenské školy slouží tento standard jako návod a inspirace pro kvalitní a dostačující obsahovou úroveň vzdělání.